PAKALPOJUMI

SIA „Projektu ekspertu grupa” piedāvā augstākā līmeņa pakalpojumus šādās jomās:

                                   

Projekta idejas identificēšana

  • Šī fāze sevī ietver procesu no idejas formulēšanas līdz pat piemērota finansējošā fonda atrašanai. Mēs identificēsim projekta idejas pamatojoties uz vajadzību, interešu un problēmu analīzi Jūsu uzņēmumā, atbilstoši pas- tāvošajiem reglamentējošiem dokumentiem.

     Ar SVID analīzes palīdzību tiks izvērtētas alternatīvas, lai atlasītu konkurētspējīgākās no idejām, kurām, piemek- lējot visatbilstošāko finansē- juma avotu, iespējams nodro- šināt nosprausto mērķu sasniegšanu maksimāli īsā laika periodā ar optimālu finanšu resursu ieguldījumu.

Projekta un sadarbības partneru meklēšana, sadarbības koordinēšana

Lai veiksmīgi realizētu iecerētos projektus, mēs palīdzēsim Jums atrast piemērotākos projekta partnerus kā Latvijā, tā ES valstīs, kā arī ārpus ES robežām. Tas iespējams pateicoties mūsu vairāku gadu laikā izveidotajam plašajam sadarbības partneru lokam.

Piedāvājam arī koordinēt sadarbību starp Jums un Jūsu ārvalstu partneriem, nodrošinot operatīvu, precīzu un rezultatīvu komunikāciju, kas vērsta uz mērķu sasniegšanu.

Projekta pieteikuma izstrāde

Pēc idejas formulēšanas un atbilstoša fonda izvēles, mēs nodrošinām kvalitatīva pieteikuma izstrādi atbilstoši finansējošā fonda vadlīnijām, ietverot projekta laika grafika, aktivitāšu un finanšu plānu izstrādi.

Mūsu speciālisti sagatavos projekta pieteikumus visdažādākajās jomās un fondos, aptverot pārrobežu projektus, infrastruktūras projektus, sociālās un izglītības jomas projektus.

Projekta vadība un ieviešanas procesa pārraudzība

Mēs piedāvājam veikt gan projekta finanšu, gan administratīvo projekta vadību, kā arī projekta aktivitāšu koordināciju un pārraudzību, kas vērsta uz projektā definēto mērķu sasniegšanu un atbilstu projekta specifikai, apjomam un finansējošās programmas prasībām.

Atbilstoši klienta vēlmēm piedāvājam gan visa projekta vadību, gan arī atsevišķu projekta etapu vadību, kā arī iespējams veikt tikai naudas plūsmas atbilstības pārrau- dzību vai ziņojumu/atskaišu sagatavošanas procesus, ņemot vērā klienta iespējas un iekšējās procedūras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                                     

Projekta pārvaldības procesa sakārtošana un optimizācija t.sk. elektroniskajā vidē

  • Lai optimizētu projektu ieviešanas, lēmumu pieņem- šanas un resursu pie- šķiršanas procesus, kā arī lai veicinātu šo procesu caurskatāmību un atbilstību pašvaldības nospraustajiem mērķiem, piedāvājam siste- mātisku projektu ieviešanas kvalitātes un īpašību izpēti, kā rezultātā tiktu izstrādāti modeļi un rekomendācijas efektīvas pārvaldības nodrošināšanai.

    Piedāvājam minētos proce- sus administrēt izmantojot IT instrumentus, tādējādi būtiski paātrinot informācijas un dokumentu aprites plūsmu, uzlabojot procesu pārska- tāmības un koordinācijas procesus, kā arī savstarpējās komunikācijas un informā- cijas apmaiņas iespējas.

Apmācības ES finanšu līdzekļu piesaistē, projektu vadībā, uzraudzībā

Piedāvājam, atbilstīgi indivi-duālām vēlmēm, sagatavotības līmenim un pašvaldības darbības specifikai, izstrādāt apmācības ES finanšu instrumentu izmantošanas un projektu vadības jomā.

Apmācības pamatā vērstas uz teorētisko zināšanu pielie-tošanas praksē apgūšanu, ieverot apmācības gan par ES finansējumu piesaistes iespējām un noteikumiem, gan projektu pieteikumu izstrādi, ziņojumu sagatavošanu, finan- šu plānošanu un naudas plūsmas uzraudzību, kā arī apmācības par projekta vadīšanas būtību, funkcijām, projektu komandas veidošanu u.c. projekta izstrādes un ieviešanas aspektiem.

Piedāvājam organizēt interaktīvu apmācību - Massawa - kurā tiek simulēta vēsturiska projekta īstenošana.

Konsultācijas projektu atskaišu sagatavošanā

Mēs piedāvājam veikt gan projekta finanšu, gan administratīvo projekta vadību, kā arī projekta aktivitāšu koordināciju un pārraudzību, kas vērsta uz projektā definēto mērķu sasniegšanu un atbilstu projekta specifikai, apjomam un finansējošās programmas prasībām.

Atbilstoši klienta vēlmēm piedāvājam gan visa projekta vadību, gan arī atsevišķu projekta etapu vadību, kā arī iespējams veikt tikai naudas plūsmas atbilstības pārrau- dzību vai ziņojumu/atskaišu sagatavošanas procesus, ņemot vērā klienta iespējas un iekšējās procedūras.

Konsultācijas projektu iepirkumu sagatavošanā un īstenošanā

Mēs sniedzam konsultācijas Publisko iepirkumu likuma normu piemērošanā, iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī iepirkumu procesu un procedūru izstrādē. Palīdzam izstrādāt tehniskās specifikācijas, objektīvi izstrādājam iepirkuma grafiku.

Sekmīgai iepirkuma procedūru termiņu plānošanai, Iesakam izmantot mūsu izstrādāto iepirkumu plānošanas instrumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVAIRIES NO NEATTIECINĀMIEM IZDEVUMIEM

 

Meklē padomu pie mūsu speciālistiem:

projektu.ekspertu.grupa@gmail.com

tālr. 29236766, 29226060